درمان‌های ارائه شده توسط 
دکتر فرشید راعی
 به شرح ذیل می‌باشد:

درمان‌های مرتبط با زانو 

درمان‌های مرتبط با شانه 

دکتر فرشید راعی

دکتر فرشید راعی

درمان

بازسازی لیگامانی زانو از جمله بازسازی رباط صلیبی

تعویض مفصل زانو

اصلاح و بازسازی دررفتگی زانو و کشکک

اصلاح انحرافات زانو از جمله زانو پرانتزی و زانو ضربدری

ترمیم منیسک به روش آرتروسکوپی زانو

انجام عمل‌های جراحی آرتروسکوپی زانو

آرتروسکوپی شانه

اصلاح و درمان دررفتگی مکرر شانه به روش آرتروسکوپی

ترمیم پارگی‌ تاندون‌های روتاتور کاف شانه به روش آرتروسکوپی

درمان شکستگی‌ها و دررفتگی‌های شانه

تعویض مفصل شانه

ویدئوهای آموزشی

جدیدترین مطالب را بخوانید...